Kinderen en jongeren

Binnen GGZ Veenendaal bieden we kortdurende psychologische behandeling voor kinderen en jongeren van ongeveer 4 tot 18 jaar. Ieder kind kan op een bepaald moment in de ontwikkeling vastlopen zonder dat de oorzaak meteen duidelijk is. Er kan sprake zijn van een onderliggende stoornis in de ontwikkeling waardoor het kind belemmerd wordt in het functioneren . Het kan ook zijn dat een kind door een stressvolle/nare gebeurtenis, verandering in de leefomgeving, opvoedingsproblemen of problemen op school ander en moeilijk te begrijpen gedrag gaat vertonen.

Binnen GGZ Veenendaal bieden we klachtgerichte diagnostiek om gedrag van kinderen en jongeren te verhelderen en kortdurende psychologische behandeling om de klachten te verhelpen en gedrag te veranderen. We bieden zowel korter durende zorg (GBGGZ), als behandeling die wat langer mag duren, bij ingewikkeldere problematiek (SGGZ).

  • Vermoeden van AD(H)D of autisme
  • Depressieve klachten
  • Traumagerelateerde klachten
  • Rouw- en verlies verwerking
  • (Faal)angst en fobieën
  • Gedragsproblemen
  • Sociale problemen, problemen in de aansluiting met anderen, pesten
  • Concentratieproblemen
  • Opvoedingsproblemen

Een systemische visie

Wij zijn er van overtuigd dat veel van de problemen waar kinderen mee worstelen z’n weerslag hebben op gezinnen en familieleden. Omdat zij er bij betrokken zijn, mee te maken hebben en omdat ze meehelpen om de problemen op te lossen. Het betekent dat we soms inzoomen op de problematiek van het kind, maar vaak ook uitzoomen.

We werken waar mogelijk samen met collega’s van bijvoorbeeld het CJG, Samen Verder, of Youké.

Wat wij bieden

In overleg met ouders en kind starten wij de meest passende behandeling. Hierbij staat de hulpvraag centraal. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van technieken en methoden vanuit onder andere de oplossingsgerichte therapie, de cognitieve gedragstherapie en de speltherapie. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan ouders middels ouderbegeleiding.

Indien nodig wordt eerst diagnostiek uitgevoerd om de problematiek te verhelderen. Hierbij valt te denken aan intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en/of persoonlijkheidsonderzoek.

Als blijkt dat de problematiek complex en/of chronisch is en er een meer intensief en langdurend behandeltraject geïndiceerd is, kunnen we uw kind behandelen binnen de specialistische GGZ.

 

Werkwijze

Tijdens het eerste gesprek vindt de intake plaats. Bij kinderen tot twaalf jaar vindt dit intakegesprek meestal alleen met de ouders plaats; kinderen vanaf twaalf jaar komen over het algemeen met hun ouders mee. Tijdens de intake onderzoeken wij samen met u welke hulp uw kind nodig heeft en maken we afspraken over het vervolgtraject (diagnostiek/behandeling). We stemmen dat traject zorgvuldig af op wat uw kind en uw gezin nodig heeft en wat het beste bij de situatie past.

Hulp bij dyslexie of leerproblemen is bij ons niet mogelijk. Ga dan bv naar Opdidakt
Kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen geen eigen risico.

Toestemming voor behandeling

Behandeling van uw kind is alleen mogelijk met toestemming en medewerking van beide (gezagdragende) ouders. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent. Echter, wanneer een van de ouders via een uittreksel uit het gezagsregister kan aantonen dat hij of zij als enige het gezag heeft, is toestemming van alleen de gezaghebbende ouder voldoende.