Hoe kunnen we helpen?

Meldcode

< Alle onderwerpen

Het begrip meldcode staat voor de verplichting van hulpverleners om melding te maken van (het vermoeden van) alle vormen van kindermishandeling. Dit wordt naast de zwijgplicht die we hebben ook wel spreekplicht genoemd. Deze verplichtingen staan samengevat in een procedure die met name van belang is in de jeugdzorg. Maar soms ook bij mensen die zelf worstelen met ernstige psychiatrische problematiek die van invloed is op de opvoeding van kinderen.

Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode. Daarin moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuisraadplegen. (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019).
  • Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019):
    • Is melden noodzakelijk?
    • Is hulpverlening (ook) mogelijk?

Een medewerker is onze aandachtsfunctionaris, gespecialiseerd in de toepassing van de meldcode. GGZ Veenendaal is aangesloten bij de verwijsindex Gelderland/Foodvalley, een samenwerkingsverband waarin instellingen de zorgvuldigheid rondom de meldcode garanderen (zie http://www.verwijsindexgelderland.nl/).

Inhoudsopgave