Hoe kunnen we helpen?

Herstelgerichte behandeling

< Alle onderwerpen

We bieden begeleidingstrajecten binnen de GBGGZ voor mensen met langdurige of blijvende psychische problematiek. De uitgangspunten hierin hebben we omschreven als herstelgerichte behandeling.

Uitgangspunten in de methodiek

Binnen het traject chronisch is het uitgangspunt dat een passende balans gevonden wordt tussen verbetering van de situatie, acceptatie van de huidige toestand en stabilisatie van de bestaande problematiek wanneer dit nodig is om verslechtering te voorkomen. In tegenstelling tot veel andere trajecten is binnen het traject chronisch niet vanzelfsprekend dat gestreefd wordt naar verbetering. Regelmatig is het voorkomen van verslechtering een belangrijk behandeldoel. Waar mogelijk wordt met de cliënt gewerkt aan een multidisciplinaire plan van aanpak, waarin de behandelaar kan optreden als case-manager wanneer de cliënt of diens vertegenwoordiger dit onvoldoende kan. Wanneer een cliënt langer dan drie jaar in begeleiding is binnen de GBGGZ-chronisch wordt geëvalueerd of uitstroom, dan wel doorstroming naar bijvoorbeeld FACT een optie is.

Voorkomen van verslechtering of terugval

We werken hier aan door met de cliënt te focussen op de kenmerken, patronen en processen die aan verslechtering vooraf gaan. Concreet betekent het dat we verschillende methodieken inzetten om met de cliënt en diens omgeving helder te maken waaraan de terugval kan worden herkend en wat bewezen of verondersteld effectief is. Hulpmiddelen zijn:
–          het signaleringsplan
–          het terugval preventieplan
–          de oefening ‘Recept voor Perfect Ongelukkig’
Uitgangspunt is dat ten minste één keer per traject een gesprek plaatsvindt waarin betrokken partners, familie of belangrijke anderen betrokken worden.

Intensivering van de behandeling

Wanneer daartoe aanleiding is kan in overleg met de cliënt bij een collega een traject worden gestart wat gericht is op verandering, bijvoorbeeld wanneer een angstprobleem zodanig verergert dat verandering noodzakelijk is. Indien passend wordt dan een tweede traject gestart, binnen de GBGGZ, dan wel binnen de SGGZ, om dit deel van de problematiek te behandelen.
Waar nodig en mogelijk kunnen ook afspraken gemaakt worden met tijdelijke opvangplekken, dan wel de IHT/crisisdienst.

Inhoudsopgave