Logo
Logo

Klachtenprocedure

 

Hoewel we er van alles aan doen om de kwaliteit van de hulp binnen GGZ Veenendaal te vergroten, kan het zijn dat u er niet uit komt met uw behandelaar. We hebben daartoe een formele klachtprocedure ingericht. Hieronder leest u daar meer over.

Voor klachtenopvang kunt u terecht bij de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Het is wenselijk dat u uw ongenoegen - liefst zo spoedig mogelijk - rechtstreeks bespreekt met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Dan kan het probleem zo snel mogelijk opgelost worden. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin deze directe aanpak niet voldoet. Wanneer het niet lukt om er samen uit te komen, of als de klachten ernstig zijn, kunt u kiezen voor afhandeling via de raad van bestuur of de klachtencommissie.

Wanneer u gebruik wilt maken van klachtbemiddeling wendt u zich dan tot de Raad van Bestuur van GGZ Veenendaal. U krijgt binnen vijf werkdagen een bericht dat we uw klacht hebben ontvangen en de Raad van Bestuur overlegt met u wie het beste de bemiddeling kan uitvoeren. De bemiddelaar zal samen met u bekijken wat er het beste aan deze klacht gedaan kan worden.
De bemiddelaar kan advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur over mogelijkheden ter verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. De Raad van Bestuur van GGZ Veenendaal deelt aan u en degene die verantwoordelijk was voor de klachtbemiddeling binnen een maand na ontvangst van het advies schriftelijk mee of zij naar aanleiding van dat advies maatregelen zal nemen en zo ja welke.

Wij hebben een klachtencommissie samengesteld waarin drie leden zitting hebben. Twee van de leden zijn werkzaam binnen GGZ Veenendaal, de voorzitter van de commissie is onafhankelijk en werkt niet binnen GGZ Veenendaal.

De geschillencommissie is een externe commissie. Wanneer u er niet uit komt met ons kunt u aan hen voorleggen wat uw klacht is. Zie informatie hier onder.

Als dat allemaal niet afdoende is kunt u een klacht indienen via onder andere het tuchtrecht waar wij onder vallen, of bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Mocht het zo ver komen kunnen we u uitleggen wat te doen.

GGZ Veenendaal heeft een klachtprocedure opgesteld, die in lijn is met de Wet Klachtrecht Zorgsector. In deze wet worden de plichten van zorgaanbieders geformuleerd. Deze wetstekst is bewerkt en heeft geleid tot een formele beschrijving van de procedure, die u hiernaast kunt downloaden.

De informatie over klachten en procedures en de juiste gang van zaken rondom klachten of geschillen wordt beheerd door Wessel van Beek, die als klachtenfunctionaris (formele titel is gewenst door de overheid) optreedt. Dat betekent dat u hem kunt benaderen wanneer u vragen heeft of ondersteuning wenst in de verdere afhandeling van uw klacht. Gebruik daarvoor het klachtenformulier, via de knop hier naast.

Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit:
- de heer drs. Pieter Recter, apotheker in Veenendaal, onafhankelijk voorzitter van de commissie
- vacant
- mevrouw drs. Loes van Beek, klinisch psycholoog binnen GGZ Veenendaal, gewoon lid

Wanneer uw klacht betrekking heeft op een van de leden van de commissie wordt dit lid vervangen door een collega.
U kunt uw klacht schriftelijk melden: klachtencommissie GGZ Veenendaal, Verlaat 20 H, 3901 RG in Veenendaal. Of per email: klacht@ggzveenendaal.nl

Wanneer u er samen met de klachtencommissie niet uit komt, kunt u terecht bij de geschillencommissie zorg. GGZ Veenendaal is lid van deze organisatie en eventuele conflicten kunnen aan deze commissie voorgelegd worden. Klik hier voor meer informatie