Logo
Logo

Doen we het goed?

 

Zowel in de organisatie van GGZ Veenendaal als in het dagelijks werk hebben we maatregelen genomen om zo goed mogelijke zorg te kunnen leveren. Dat begint vanzelfsprekend bij de mensen die bij ons werken. Maar ook het gebouw, de samenwerking met huisartsen en instellingen en natuurlijk wat en hoe we hulp bieden. Hieronder hebben we een aantal aspecten op een rijtje gezet.

Eisen KiBG

GGZ Veenendaal heeft voldaan aan de eisen die gesteld worden door de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ, waarin op veschillende kwaliteitseisen getoetst is. Onder andere rondom samenwerking, het gebruik van een wetenschappelijk onderbouwd beslisinstrument voor verwijzing en het generalistisch methodisch handelen en rondom informatieverstrekking (zie hier).

Daarnaast stelt de KiBG ook eisen op het gebied van onderzoek, samenwerking en toetsing van tevredenheid.

undefined

Uitkomst evaluatie

Als de behandeling is afgelopen zullen we u vragen een of enkele vragenlijsten in te vullen over u zelf en hoe u de behandeling ervaren heeft.

We doen bij (bijna) iedereen zogenaamde ROM (routine outcome monitoring) metingen. Die metingen gaan over hoe het met u is. Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat u zich aan het einde van de behandeling beter voelt, of bij chronische problemen, niet slechter. Deze metingen kunnen ook helpen om naar verzekeraars aan te tonen dat het helpt wat we doen.

De tevredenheid van cliënten wordt gemeten met een vragenlijst die afgenomen wordt aan het einde van de behandeling (CQi). De gemiddelde totaalscore die we hierboven weergeven is het gemiddelde van alle mensen die de lijst hebben ingevuld.

Wetenschappelijk onderzoek

Het kan zijn dat we u vragen aan wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Dat zal vooral gericht zijn op wat wij belangrijk vinden in behandelingen. Hiermee proberen we de behandelingen te verbeteren. Natuurlijk zult u altijd vooraf geïnformeerd worden en als u mee doet dient u ook een verklaring te ondertekenen. Elke vorm van onderzoek die we doen of gaan doen is volledig anoniem.

Klik hier voor meer informatie.

Protocollen en richtlijnen

Ieder mens is uniek. Maar toch kun je met wetenschappelijk onderzoek beter bedenken wat goed is om te doen in behandeling. Daarom is onze behandeling gebaseerd op wat wetenschappelijk onderbouwd kan worden. Dit staat in dikke boeken, maar ook samengevat in protocollen en richtlijnen. In behandel protocollen staat stapsgewijs beschreven wat goed is om te doen, bijvoorbeeld bij een angststoornis. In richtlijnen staan de verschillende mogelijkheden beschreven en hebben psychologen en psychiaters in Nederland afgesproken zich daar zo veel mogelijk aan te houden. U kunt een aantal van deze protocollen vinden via onze Websites pagina.

Klachten

Als u een klacht heeft over ons of de behandeling willen we graag dat u dit met ons bespreekt. Als het lastig is met uw behandeling, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling die we hebben ingevoerd. Klik hier voor meer informatie.

Opleiding en bijscholing

Al onze hulpverleners zijn BIG geregistreerd, als dat in hun beroep mogelijk is. Hun diploma en deskundigheid is daarmee gegarandeerd. De mensen die niet BIG geregistreerd zijn, zoals basispsychologen in opleiding, staan onder controle van een geregistreerde begeleider.
Binnen onze organisatie zijn medewerkers die aangesloten zijn bij verschillende beroepsorganisaties en verenigingen. Daarnaast zijn we als instelling GGZ Veenendaal aangesloten bij de brancheorganisatie GGZ Nederland, die zowel onze belangen behartigt als onze kwaliteit controleert. We zijn door de overheid erkent als instelling en hebben van daar uit contracten met de zorgverzekeraars.

Onze medewerkers volgen regelmatig opleidingen en bijscholingen om hun kennis en vaardigheden op pijl te houden.

We zijn gecertificeerd

We hebben voldaan aan de eisen die gesteld worden aan certificering volgens de ISO 9001 systematiek. Deze systematiek bewaakt de beschrijving en naleving van interne processen, zodat u kunt weten wat we doen en waarom, we dat met elkaar naleven en een externe partij (audits) dit kan controleren.

undefined

Niet iedereen wordt beter

We doen onze uiterste best om te helpen, maar soms lukt het niet, of soms kan het niet. Wanneer het ons niet lukt zullen we met u bespreken wat de alternatieven zijn. Bijvoorbeeld doorverwijzing. En soms helpt geen enkele vorm van behandeling. Dat is natuurlijk onderwerp van gesprek samen. Therapie of behandeling helpt niet altijd.

U heeft altijd recht op de mening van een andere deskundige (second opinion). Bespreek dit met ons als u daar gebruik van wilt maken, dan helpen we u om dit te organiseren.

Samen nadenken

Al onze cliënten worden regelmatig in ons team besproken. Dat gebeurt in ieder geval na de intake. Dan wordt gekeken wat voor u het meest passend is en wie dit het beste kan gaan uitvoeren. Ook bespreken we iedereen in het behandeloverleg. Bij korte behandelingen gaat dat over wat er wel en niet goed ging, bij langer durende behandelingen bespreken we mensen om de 3 maanden.

Uw inbreng in het behandeloverleg kunt u bespreken met uw behandelaar.

undefined

Cliëntenraad

GGZ Veenendaal werkt samen met de cliëntenraad aan verdere verbetering van ons aanbod. De cliëntenraad behartigt de belangen van mensen die in behandeling zijn, willen, of geweest zijn en overlegt daartoe met zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht. Kijk hier voor meer informatie.

 

undefined

Kwaliteitsstatuut

Om onze keuzes, verantwoordelijkheden en processen in kaart te brengen hebben we een kwaliteitsstatuut opgesteld. Deze beschrijving voldoet aan de nieuwe regels die gelden vanaf 1 januari 2017. U kunt het statuut hier vinden.

 

Zorgpaden

Binnen GGZ Veenendaal hebben we de inhoudelijke en procedurele keuzes verder beschreven in zogenaamde zorgpaden. Op een afzonderlijk deel van de website staat e.e.a. verder toegelicht. Hier is ook achtergrond informatie over verschillende aspecten van de GGZ terug te vinden. Kijk daarvoor naar de webpagina zorgpaden.

GGZ Veenendaal werd gemiddeld gewaardeerd met een 8.6 in 2017, gemeten met de CQi.

 

We scoren een gemiddelde van 4,77 op Bejegening en op Uitvoering behandeling scoren we een 4,34. Op Samen beslissen scoren we een 4,06 op de CQi-ambulant, afgenomen onder veel van onze cliënten. Het maximum is overal 5.
We zijn tevreden met de eerste twee, die uitdrukken dat het ook lukt om respectvol en betrokken met onze cliënten om te gaan en dat we ook datgene doen wat we afspreken. Samen beslissen, als meetlat, vinden we minder waardevol, omdat we weten dat sommige cliënten daar helemaal niet mee bezig of aan toe zijn.

 

Jaarlijks wordt door het bestuur van GGZ Veenendaal bekeken wat de uitkomsten van de diverse kwaliteitsindicatoren betekenen. Welke rapportcijfers hebben we gekregen, hoe veel formele en informele klachten, wat is de feedback vanuit de cliëntenraad en welke informatie krijgen we vanuit onze externe beoordelaars van de kwaliteit (zoals de KiBG, Lloyds, zorgverzekeraars, de gemeenten en Foodvalley). Dit overleg leidt tot het opstellen van een jaarplan kwaliteitsverbetering en verbetermaatregelen.

GGZ Veenendaal werkt samen met collega's uit Veenendaal, uit de regio en uit het land aan de verbetering van de GGZ. Lees hier meer (klik)