Logo
Logo

Veranderingen in de jeugdzorg vanaf 2015

Door de overheveling van geld van de zorgverzekeraars naar de gemeente(n) hoopt de overheid geld te besparen. Gemeenten kopen zorg in bij zorgaanbieders (zoals GGZ Veenendaal) en vergoeden deze zorg wanneer er een contract is met de zorgaanbieder. De gemeenten stellen daar eisen aan, die vergelijkbaar of hetzelfde zijn als de eisen die de zorgverzekeraars stelden. Op het gebied van kwaliteit, dossiervorming, samenwerking en financiële afhandeling.

Wie bepaalt of uw kind recht heeft op begeleiding of behandeling? Vanaf 1-1-2015 kunnen kinderen verwezen worden door meerdere partijen:

  • Deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente (het Centrum voor Jeugd en Gezin, CJG)
  • De huisarts
  • De medisch specialist
  • De jeugdarts

De behandelend arts van uw kind kan dus nog steeds een verwijzing geven voor jeugd-GGZ. Met zo’n verwijzing is jeugdhulp direct toegankelijk en volgt toestemming (beschikking) achteraf door de gemeente. Een andere mogelijkheid is door of via het CJG verwezen te worden. Dan is er geen verwijzing door de (huis)arts noodzakelijk.

Wanneer u als ouder of betrokkene tegen zaken aanloopt is het belangrijk de gemeente hiervan op de hoogte te stellen. Dat kan via het algemene email adres info@veenendaal.nl, of telefonisch via (0318) 538 538.

Behandeling bij ons vraagt GEEN eigen bijdrage. Wanneer uw kind ergens wordt opgenomen kan dit echter wel het geval zijn. Lees hieronder meer.

In de Jeugdwet worden gemeenten verantwoordelijk voor de ouderbijdrage. Vanaf 1 januari 2015 voert het CAK (Centraal Administratie Kantoor) voor gemeenten de vaststelling en de inning van ouderbijdragen uit. De opbrengsten van de inning van de ouderbijdrage gaan naar de gemeente die verantwoordelijk is voor het treffen van een voorziening voor de jongere. Deze factsheet is geschreven voor gemeenten. Download dit document hier.


Meer informatie over de veranderingen

Foodvalley (betrokken gemeenten in deze regio)

Overheid (algemene informatie over wijzigingen)

Nederlands Jeugd Instituut (achtergrond informatie)

Stelselwijziging Jeugd (overheid)

Veranderingen jeugdzorg (overheid)